6 KYU

ASHI SABAKI
TENKAN
IRIMI TENKAN
SHIKKO
UKEMI

Tachi waza:

 KATATE DORI

AIHANMI: IKKYO (OMOTE,URA)

IRIMI NAGE(OMOTE,URA)

KOTE GAESHI

SHIHO NAGE (OMOTE,URA)

KATATE DORI: UCHIKAITEN NAGE

SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE

Metoda ćwiczeń: IPPAN GEIKO

5 KYU

Tachi waza:

 KATATE DORI: IKKYO (OMOTE,URA)

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

TENCHI NAGE

UDEKIME NAGE

KOKYU NAGE

KATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

SHOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)

NIKKYO (OMOTE, URA)

KOTE GAESHI

CHUDAN TSUKI: IRMI NAGE (OMOTE, URA)

KOTE GAESHI (OMOTE, URA)

 Suwari waza:

 KATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

SHOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)

Metody ćwiczeń: IPPAN GEIKO, KAKARI GEIKO
Podstawowe techniki: BOKKEN

4 KYU

Tachi waza:

 KATATE DORI: NIKYO (OMOTE, URA)

KATATE RYOTE DORI: KOTE GAESHI

RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

TENCHI NAGE (OMOTE, URA)

UDEKIME NAGE

SHOMEN UCHI: SANKYO (OMOTE, URA)

UCHIKAITEN SANKYO

YOKOMEN UCHI: SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

IRIMI NAGE (OMOTE, URA)

TENCHI NAGE

KOTE GAESHI

UDEKIME NAGE

CHUDAN TSUKI: UDEKIME NAGE

HIJIKIMEO OSAE

JODAN TSUKI: IKKYO (OMOTE, URA)

Suwari waza:

 KATA DORI: NIKYO (OMOTE, URA)

SHOMEN UCHI: NIKYO (OMOTE, URA)

RYOTE DORI: KOKYU HO

Ćwiczenia dodatkowe: IPPAN GEIKO, KAKARI GEIKO, TANINZU KAKARI GEIKO
Podstawowe techniki: JO

3 KYU


Tachi waza:

 KATATE DORI: SANKYO (OMOTE, URA)

YONKYO (OMOTE, URA)

KATATE RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

NIKYO (OMOTE, URA)

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

RYOTE DORI: IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KOKYU NAGE

SHOMEN UCHI: YONKYO

GOKYO

YOKOMEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)

UCHIKAITEN SANKYO

CHUDAN TSUKI: SOTOKAITEN NAGE

UCHIKAITEN SANKYO

JODAN TSUKI: KOTE GAESHI

SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

Ushiro waza:

RYOTE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

NIKKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

HIJIKIME OSAE

KOTE GAESHI (OMOTE, URA)

IRIMI NAGE

JUJIGARAMI

SHIHO NAGE

Suwari waza:

 KATA DORI: SANKYO (OMOTE, URA)

SHOMEN UCHI: IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

SANKYO (OMOTE, URA)

Techniki zaawansowane: BOKKEN

2 KYU


Tachi waza:

 MUNE DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

SHIHO NAGE

UCHIKAITEN SANKYO

KATA DORI

MEN UCHI: KOTE GAESHI

SHIHO NAGE

IRIMI NAGE

KOSHI NAGE

IKKYO (OMOTE, URA)

YOKOMEN UCHI: NIKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

YANKYO (OMOTE, URA)

GOKYO (OMOTE, URA)

KOSHI NAGE

JODAN TSUKI: NIKKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

MAE GERI: IRIMI NAGE

Ushiro waza:

 RYOKATA DORI: NIKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

RYOHIJI DORI: KOTE GAESHI

IRIMI NAGE

KATATE DORI

KUBISHIME: IKKYO (OMOTE, URA)

ERI DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

Suwari waza:

 RYOKATA DORI: IKKYO (OMOTE, URA)

SHOMEN UCH: YONKYO (OMOTE, URA)

SOTOKAITEN NAGE

CHUDAN TSUKI: KOTE GAESHI

JODAN TSUKI: IKKYO (OMOTE, URA)

Techniki zaawansowane: JO

1 KYU


Tachi waza:

 MUNE DORI

MEN UCHI: IKKYO (OMOTE, URA)

NIKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

KOSHI NAGE

JODAN TSUKI: YONKYO (OMOTE, URA)

KOSHI NAGE

IRIMI NAGE

SOTOKAITEN NAGE

USHIRO KIRI OTOSHI

Ushiro waza:

 RYOTE DORI: YONKYO (OMOTE, URA)

KOKYU NAGE

KOSHI NAGE

KATATE DORI

KUBI SHIME: NIKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

KOSHI NAGE

ERI DORI: NIKYO (OMOTE, URA)

SANKYO (OMOTE, URA)

IRIMI NAGE

Hanmihandachi waza:

 KATATE DORI: SHIHO NAGE (OMOTE, URA)

UCHIKAITEN NAGE

IKKYO

KOKYU NAGE

Suwari waza:

 RYOKATA DORI: SANKYO (OMOTE, URA)

YONKYO (OMOTE, URA)

KATA DORI

MEN UCHI: IRIMI NAGE

KOTE GAESHI

KOKYU NAGE

SHOMEN UCHI: JIYU WAZA